KATHMANDU MODEL SECONDARY SCHOOL logo

आँधिखोला बहुप्राविधिक शिक्षालय

वालिङ -१३ स्याङ्जा
015342121,९८५६००१००५ | ctevt.ap@gmail.com

प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन फाराम २०७८

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहकोपूर्ण शुल्किय खुला कोटा
Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Tel: 015342121,015342015
URL: -
E-mail: info@ktmmodelcollege.edu.np
Placeholder Image
eg. 00100001 (Alphabet is not required)
Date of Birth (B.S.), Format: YYYY-MM-DD

(*) भएका क्षेत्रहरू अनिवार्य छन्।

Application No. : 15934

व्यक्तिगत जानकारी

आवश्यक शैक्षिक योग्यताको विवरण

क्र.स. विषय ग्रेड
** योग्य छैन (अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयहरूको लागि न्यूनतम GPA 1.6 र ग्रेड 'C' आवश्यक छ)

Parent's Information

FATHER'S INFORMATION
MOTHER'S INFORMATION
GUARDIAN'S INFORMATION

सम्पर्क ठेगाना

स्थाई ठेगाना
हालको सम्पर्क ठेगाना

Other InformationDeclaration

  1. (क) यस आवेदन फाराममा भरेका सबै विवरणहरु तथा संलग्न कागजातहरु ठिक, साँचो हो झुठा ठहरिएमा प्रचलित कानून अनुसार कारवाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।
  2. (ख) प्रा.शि. तथा व्या. ता. परिषद्प.नि.का.बाट जारी गरिएको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (चौथोसंशोधन) बमोजिम प्रदान गरिने छात्रवृत्ति मैले प्राप्त गरेमा अध्ययन पश्चात्नेपाल सरकारले चाहेमा खटाएको स्थानमा गई तोकिएको समय सम्म सेवा गर्नेछु भनी यो कबुलियतनामा गरेको छु ।

कागजातहरू

कृपया फारमसँग निर्दिष्ट कागजातहरू संलग्न गर्नुहोस्।

info कृपया यसलाई अपलोड गर्न वा परिवर्तन गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्।
फाइलको साइज अधिकतम 5MB (फोटोको लागि) र 2MB (pdf को लागि) प्रत्येक हुनुपर्छ।